Ηλεκτρονικά τιμολόγια & απώλεια διασύνδεσης | Α.1035/2020

Η τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων περιλαμβάνει την υλοποίηση επί της αρχής “Είσπραξη μέσω κάρτας | POS και υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα“.

Επίσης, η τροποποίηση της υπό στοιχεία απόφαση Α.1155/2023  του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζει την έκταση εφαρμογής και τις διαδικασίες διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των Ταμειακών Συστημάτων και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών.

Νέες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών τιμολογίων προβλέπουν τις διαδικασίες σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Οι αλλαγές αφορούν στη διαχείριση των παραστατικών και τη διασφάλιση της επικοινωνίας, τόσο μεταξύ παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας όσο και με την ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης, προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα για την επίλυση του προβλήματος, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των συναλλαγών.

Απώλεια διασύνδεσης μεταξύ της υπόχρεης οντότητας και του Παρόχου, αλλά και απώλειας διασύνδεσης μεταξύ Παρόχου και ΑΑΔΕ

Οι νέες οδηγίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά παραστατικά προβλέπουν διάφορες υποχρεώσεις και διαδικασίες για τις υπόχρεες οντότητες και τους Παρόχους. Αναλυτικότερα:

α) Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης μεταξύ της υπόχρεης οντότητας και του Παρόχου, η υπόχρεη οντότητα πρέπει να διαβιβάζει τα παραστατικά στον Πάροχο εντός μιας ημέρας από την ημερομηνία έκδοσής τους.

β) Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης μεταξύ Παρόχου και ΑΑΔΕ, η επιχείρηση διαβιβάζει τα παραστατικά στον Πάροχο, ο οποίος τα διαβιβάζει εκ των υστέρων με την αποκατάσταση της διασύνδεσης.

γ) Ο Πάροχος πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και ψηφιακά την οντότητα για τα παραστατικά που έχει διαβιβάσει.

δ) Ο Πάροχος πρέπει να εμφανίζει διακριτά τα παραστατικά που διαβιβάζει κατά τη διαδικασία απώλειας διασύνδεσης.

ε) Ο Πάροχος πρέπει να αναρτά στην ιστοσελίδα του συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά εκδότη και να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα αντίστοιχα δεδομένα κάθε μήνα έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ψηφιακών δεδομένων και την οικονομική φερεγγυότητά του κατά την υποστήριξη των Παρόχων. Η άδεια καταλληλότητας “Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ” ορίζει πρότυπα για την αυθεντικοποίηση και τη διασφάλιση της εγκυρότητας των παραστατικών.

Στα παραστατικά πρέπει να περιλαμβάνεται δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code) βασισμένος στα στοιχεία της απάντησης κατά τη διαβίβαση δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Επιπλέον, ο Πάροχος επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του παραστατικού μέσω του QR code και υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα, του αριθμού άδειας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ και του ιστότοπου του Παρόχου κατά την εκτύπωση των λογιστικών στοιχείων. Επιπλέον, περιγράφονται διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης και παράδοσης δεδομένων στην ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματος.

Υποχρεώσεις προς τον Πάροχο για τη διασύνδεση των Ταμειακών Συστημάτων ΥΠΑΗΕΣ με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS) σύμφωνα με την απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία της Υπογραφής Πληρωμής, τη διαδικασία κρυπτογράφησης, και τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του Βασικού Κανόνα Διασύνδεσης της ΑΑΔΕ και να αποδέχεται τους Τύπους Παραστατικών myDATA. Τέλος, πρέπει να καταγράφονται οι συναλλαγές και να διαβιβάζονται στην myDATA, ενώ πρέπει να τηρείται το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών.

Οι κανόνες σχετικά με την ισχύ και τη σύνδεση πρόσθετων εγγράφων με την απόφαση. Συγκεκριμένα, καθορίζει ότι η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ότι τα παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Επιπλέον, καθορίζει τις αλλαγές στο περιεχόμενο των παραρτημάτων και του πεδίου παραστατικού “Μ.ΑΡ.Κ.”.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη Α.1035/2020 και τις εισπράξεις μέσω κάρτας POS οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ACCTAXIS, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος.