Πρέπει να έχω POS; Υποχρέωση επαγγελματιών για POS (2024)

Τις τελευταίες μέρες το ερώτημα πολλών ελεύθερων επαγγελματιών είναι, αν τελικά υποχρεούνται να βάλουν POS – ενόψει των τσουχτερών προστίμων που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Οικονομικών – αλλά και με δεδομένο ότι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πωλήσεις λιανικής.

Στο σημερινό μας άρθρο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που πιθανά εγκύπτουν στο ζήτημα αν πρέπει να έχετε POS στην επιχείρησή σας ή όχι.

Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες είναι υποχρεωμένες να δεχθούν πληρωμές με κάρτα μέσω POS και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως το IRIS;

Υποχρεούνται στην αποδοχή και χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διεξάγουν συναλλαγές με άλλα πρόσωπα που δρουν ως καταναλωτές, είτε παρέχουν υπηρεσίες ή διαθέτουν προς πώληση προϊόντα, είτε εντάσσονται στους κλάδους δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 744), ανεξάρτητα από το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

Με ποιο κριτήριο καθορίζεται η υποχρέωση μιας επιχείρησης να έχει τερματικό αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS);

Η υποχρέωση για την αποδοχή και χρήση μέσων πληρωμής, όπως κάρτες πληρωμών και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής, καθορίζεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αυτός ο καθορισμός δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης που δηλώνεται στις φορολογικές αρχές. Συνεπώς, κάθε φορέας που έχει καταχωρισμένο ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στην κατάλογο και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα θεωρείται υπόχρεος και πρέπει να εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής πληρωμών εάν συναλλάσσεται με πληρωτές που δρουν για λόγους που δεν συνδέονται με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας που συναλλάσσεται μόνο με άλλες εταιρείες και όχι τελικούς καταναλωτές, έχει υποχρέωση τήρησης τερματικού αποδοχής πληρωμών με κάρτα;

Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν ισχύει για δικαιούχους πληρωμής, όπως ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, που πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, που λειτουργούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (B2B συναλλαγές). Αυτό ισχύει ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμό 45231/20.4.2017 κοινής υπουργικής απόφασης.

Αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δέχομαι πληρωμές μόνο από επιχειρήσεις ή άλλους επαγγελματίες, πρέπει να συμμορφωθώ με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 8139/31-01-2024;

Όχι, διότι υπόχρεος χρήσης POS και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με άτομα που δρουν ως καταναλωτές, είτε παρέχει υπηρεσίες είτε είναι ενεργό σε τομείς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης 8139/31-01-2024 (Β’ 744).

Συνεπώς, εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδείξει ότι δεν δέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που δρουν ως καταναλωτές, τότε δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

Ποια είναι η προθεσμία συμμόρφωσης των υπόχρεων εφαρμογής της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744);

Για όλους τους υπόχρεους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024. Οι νέοι υπόχρεοι, όπως ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8, είχαν υποχρέωση να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν τερματικά αποδοχής καρτών και να δηλώσουν επαγγελματικούς λογαριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ωστόσο, αποκλειστικά για τους νέους υπόχρεους, η επιβολή κυρώσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναστέλλεται για τη χρονική περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 1η Απριλίου 2024, εφόσον έχουν υποβάλει νόμιμο αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

Ποια είναι τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη συμμόρφωση;

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ύψος του προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος καταβάλλει το πρόστιμο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσφυγής.

Επιπλέον, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το πρόστιμο εάν εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου παρουσιάσει στην ελεγκτική υπηρεσία έγγραφα που αποδεικνύουν την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών. Επιπλέον, αν καταθέσει αίτημα για την έγκριση χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένοπάροχο πληρωμών και το αίτημα αυτό απορριφθεί, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Συνεπώς, βάσει των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου και ειδικότερα της αρχής της χρηστής διοίκησης, ο υπόχρεος μπορεί να απαλλαγεί από το πρόστιμο εάν προσφέρει την απαραίτητη απόδειξη για την αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών.

Για την πλήρη και έγκυρη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής σας από έμπειρους οικονομολόγους επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 49 69 038 ή με email στο [email protected]

ΚΑΔ υπόχρεοι σε POS 2024

Υποχρέωση Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα (POS) που παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) περιλαμβάνονται ακολούθως:

ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.12   Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13   Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14   Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20   Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

25.61   Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62   Μεταλλοτεχνία

33.11   Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12   Επισκευή μηχανημάτων

33.13   Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14   Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15   Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.19   Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20   Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.11   Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12   Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13   Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14   Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21   Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22   Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23   Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30   Παροχή ατμού και κλιματισμού

36.00   Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37.00   Επεξεργασία λυμάτων

38.11   Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31   Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39.00   Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10   Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20   Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

43.21   Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22   Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29   Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31   Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32   Ξυλουργικές εργασίες

43.33   Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34   Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39   Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91   Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99   Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11   Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19   Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20   Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32   Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40   Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.11   Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19   Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

47.21   Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22   Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23   Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24   Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25   Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26   Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29   Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30   Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42   Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43   Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52   Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53   Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59   Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61   Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62   Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63   Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64   Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65   Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71   Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72   Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73   Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74   Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75   Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76   Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77   Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78   Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79   Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.81   Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89   Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.91   Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99   Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10   Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32   Εκμετάλλευση ταξί

49.39   Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.42   Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

52.10   Αποθήκευση

52.21   Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24   Διακίνηση φορτίων

52.29   Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10   Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20   Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες

55.10   Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20   Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30   Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90   Άλλα καταλύματα

56.10   Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29   Άλλες υπηρεσίες εστίασης [Εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)», σύμφωνα με την 45196/2018/Β’4309 κοινή υπουργική απόφαση]

56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.19   Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21   Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29   Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11   Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10   Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20   Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30   Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.90   Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01   Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02   Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09   Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11   Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

64.91   Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11   Ασφάλειες ζωής

65.12   Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

66.12   Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19   Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21   Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22   Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29   Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30   Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

68.10   Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.20   Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31   Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32   Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10   Νομικές δραστηριότητες

69.20   Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

70.21   Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22   Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11   Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12   Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20   Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73.11   Διαφημιστικά γραφεία

73.12   Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20   Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10   Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20   Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30   Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90   Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00   Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11   Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12   Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31   Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.40   Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10   Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10   Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20   Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30   Δραστηριότητες έρευνας

81.10   Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

81.21   Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22   Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29   Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30   Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11   Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19   Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.20   Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.91   Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99   Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

85.10   Προσχολική εκπαίδευση

85.20   Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31   Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32   Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41   Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42   Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51   Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52   Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53   Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60   Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.10   Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21   Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22   Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90   Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10   Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20   Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30   Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90   Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10   Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91   Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99   Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

90.01   Τέχνες του θεάματος

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03   Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02   Δραστηριότητες μουσείων

91.03   Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04   Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00   Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.11   Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12   Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19   Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11   Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12   Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21   Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22   Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.23   Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24   Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25   Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29   Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01   Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.03   Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

96.04   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09   Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

Λογιστικές υπηρεσίες επιχειρήσεων Acctaxis.gr

Στη λογιστική εταιρεία ACC TAXIS σχεδιάζουμε τη λογιστική στρατηγική, που εξυπηρετεί την ανάτπυξη της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα σε λογιστικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας, πάντα με αφοσίωση στους επιχειρησιακούς σας στόχους.

Στόχος μας είναι η παροχή λογιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν τη βέλτιστη διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησής σας.

Στην ACC TAXIS με 30 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία λογιστηρίων μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι λογιστικοί λογαριασμοί και οι φορολογικές σας υποχρεώσεις είναι σε ασφαλή χέρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας!