Ίδρυση ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

Οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ.

Η ACCTAXIS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ και τη λογιστική της παρακολούθηση στη συνέχεια, σε ανταγωνιστικές τιμές. Ας δούμε παρακάτω μερικές βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για την ίδρυση ΙΚΕ.

Οι διαφοροποιήσεις και τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ. Γιατί προτιμάται έναντι άλλων εταιρικών τύπων;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μία εταιρική μορφή. Πρόκειται για μια σχετικά νέα και καινοτόμα μορφή. Η εισαγωγή της ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου 2012 στο ΦΕΚ Α 86 με τον νόμο 4072/2012.

Στις 29 Μαΐου 2013 ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ Α 120 με τον νόμο 4155/2013 μια τροποποίηση του νόμου 4072/2012. Πλέον το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και μηδενικό (αντί για 1€ πού ήταν στην περίοδο 2012-2013).

Έτσι, μία Ι.Κ.Ε. μπορεί να μείνει και χωρίς καθόλου κεφάλαιο, π.χ. μετά από απρόβλεπτη μείωση κεφαλαίου, χωρίς αυτό αυτομάτως να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρία, π.χ. όταν έχει ακόμα εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπορεί να είναι είτε μονοπρόσωπη είτε πολυπρόσωπη.

Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να γίνει με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο αν επιβάλλεται ειδική διάταξη του νόμου και αφορά την εισφορά ακινήτου.

Η σύσταση γίνεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.

Το κόστος σύστασης είναι ελάχιστο γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα μέσα σε ένα μήνα.

Η Ι.Κ.Ε. έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Η πραγματική της έδρα μπορεί να είναι σε άλλο κράτος μέλος, αυτό σημαίνει ότι η καταστατική έδρα δεν συμπίπτει πάντα με την πραγματική έδρα της Ι.Κ.Ε.

Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, ο χρόνος είναι 12 έτη από τη σύσταση της ή αλλιώς θα είναι ορισμένου χρόνου, όσο ορίζεται στο καταστατικό της.

Φορολογία ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

Για τις Ι.Κ.Ε. ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 22% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Στα κέρδη που διανέμουν οι Ι.Κ.Ε. στους εταίρους γίνεται παρακράτηση φόρου 5% (φόρος μερισμάτων). Ο φόρος που παρακρατήθηκε αποδίδεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύσταση επιχείρησης με νομική μορφή ΙΚΕ

  • Κωδικούς taxis των εταίρων & του διαχειριστή της ΙΚΕ
  • Αριθμούς δελτίων ταυτότητας εταίρων & διαχειριστών
  • Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Διαχειριστών
  • Αριθμούς ΑΜΚΑ εταίρων & διαχειριστών
  • Ποσοστά των εταίρων στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
  • Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
  • ΚΑΔ κωδικούς δραστηριότητας επιχείρησης
  • Πλήρη στοιχεία της έδρας της επιχείρησης
  • Ηλεκτρονικά θεωρημένο μισθωτήριο

Η ΙΚΕ έχει αντικαταστήσει την ΕΠΕ και παράλληλα έχει αποτελέσει τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ Ο.Ε., Ε.Ε. και Ανώνυμης Εταιρείας, είναι η  εταιρεία που συστήνεται και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Με τον νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018) είναι πλέον δυνατή και η ίδρυση Α.Ε. με ιδιωτικό έγγραφο (χωρίς συμβολαιογραφικό), όμως το ελάχιστο κεφάλαιο για ίδρυση Α.Ε. είναι 25.000 ευρώ συγκριτικά με την ΙΚΕ που δεν απαιτείται κεφάλαιο.

Οι εισφορές δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης και αποσυνδέθηκαν από το ύψος του κατώτατου μισθού, δίνοντας το δικαίωμα στους επιχειρηματίες και στους  διαχειριστές εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση.

Οι υψηλότερες εισφορές θα σας δώσουν και υψηλότερη σύνταξη.

Ιδρυση ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) – ACCTAXIS.GR

Είναι αλήθεια ότι η ίδρυση ΙΚΕ παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με άλλες εταιρικές μορφές.

Προτού κανείς επιλέξει την ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ ως τύπο εταιρικής μορφής θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον τα πλεονεκτήματα αυτά ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας του.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για να σας εξυπηρετήσει.