Απογραφή ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων

Η λογιστική εταιρεία ACCTAXIS, κατανοώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας υπηρεσίας απογραφής ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων από τον e-ΕΦΚΑ, είναι εδώ να σας υποστηρίξει και να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες.

Απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου από την ACCTAXIS.GR

Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που περιλαμβάνει η νέα υπηρεσία, προσφέροντας στον κύριο του έργου ή τον εργολάβο (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου, χωρίς την απαραίτητη φυσική παρουσία σε τοπική διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

Στόχος μας είναι η αποτελεσματική και άριστη εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών, καθιστώντας την εφαρμογή αυτής της νέας υπηρεσίας για την απογραφή ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων όσο το δυνατόν πιο ομαλή για εσάς.

Η εταιρεία ACCTAXIS, παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες στον κλάδο των κατασκευών με σκοπό την πλήρη υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών και την εναρμόνισή τους με τη φορολογική και εργατική νομοθεσία.

Ποια ιδιωτικά οικοδομικά έργα εμπίπτουν στην ΚΥΑ;

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι :

Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία η έκδοση της οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την προηγούμενη απογραφή τους και καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και την κατάθεση στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία σχετικού σημειώματος από τον e-ΕΦΚΑ.

Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία, για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια χωρίς προϋπόθεση της προηγούμενης απογραφής τους στον e-ΕΦΚΑ (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας ή σαρανταοκτάωρες) ή οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Tο νομικό πλαίσιο γύρω από την απογραφή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και περιέχει τις ακόλουθες γενικές αρχές:

Υποχρέωση Εργοδότη

Ο εργοδότης που αναλαμβάνει την ανέγερση, συμπλήρωση, μεταρρύθμιση, επισκευή ή κατεδάφιση ιδιωτικού οικοδομικού έργου υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερή περιοδική δήλωση (Α.Π.Δ.) και να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

Υποχρέωση Εργοδότη σε Αντιπαροχή

Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών με εργολαβία, θεωρούνται υποχρεούμενοι εργοδότες ο αρχικός ιδιοκτήτης του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών

Ο κύριος του έργου υποχρεούται να αναγγείλει την έναρξη του έργου στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ πριν από την έναρξη κάθε οικοδομικής εργασίας.

Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ

Η απογραφή και η υποβολή της Α.Π.Δ. για ιδιωτικά οικοδομικά έργα γίνονται στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ της περιοχής εκτέλεσης του έργου.

Διαδικασία Απογραφής

Οι εργοδότες υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση απογραφής στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ, περιλαμβάνοντας στοιχεία για το έργο, τους εργολάβους και την εργατική δύναμη.

Προκαταβολή Εισφορών

Ο εργοδότης καταβάλλει προκαταβολή εισφορών κατά την αναγγελία του έργου, συνδεόμενη με το ποσό των εισφορών των πρώτων υποβαλλόμενων Α.Π.Δ., ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου

Η αίτηση-δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από διάφορα δικαιολογητικά, όπως συμπληρωμένους πίνακες εργατικής δύναμης, τίτλο ιδιοκτησίας, ταυτότητες κυρίων του έργου κ.ά.

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου με την υποστήριξη της ACCTAXIS συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.