Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες για κατασκευαστικές εταιρείες

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας στην Ελλάδα με μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 2 χρόνια. Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναλαμβάνουν μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα όπως την ανέγερση  μιας πολυκατοικίας ή μιας μονοκατοικίας, επαγγελματικών κτιρίων, τη δημιουργία δρόμων, γεφυρών.

Σε μία κατασκευαστική εταιρία απασχολούνται πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πολλές ειδικότητες επαγγελματιών για τις διάφορες απαραίτητες εργασίες.

Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν τα μικρά τεχνικά έργα αποκαλούνται και εργολάβοι.

Κάθε εργολάβος έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος της κατασκευής ενός έργου, όπως η ραγδαία αύξηση των πρώτων υλών, τη διαχείριση προσωπικού – εργατών και την υποχρεωτική νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής των ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

1.  Το άρθρο 10 παρ. 7 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’ 43). 

2. Η αριθμ. οικ. 52201/19.07.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 3503).    

3.  Η αριθμ. 50208 ΕΞ 2022/30.11.2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β’ 6148).  

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. οικ. 52201/19.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3503) με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’ 43) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Με την προαναφερόμενη απόφαση, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του  e-ΕΦΚΑ & της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, προβλέπεται  η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου, μέσω του ιστότοπου του e-EΦΚΑ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και ολοκλήρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του εργοδότη σε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ. 

Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την ανωτέρω ΚΥΑ, δημιουργήθηκε νέα διαδικτυακή υπηρεσία απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους, προϋποθέσεις και λειτουργικότητες.

Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι:

Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία η έκδοση της οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την προηγούμενη απογραφή τους και καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και την κατάθεση στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία σχετικού σημειώματος από τον e-ΕΦΚΑ.

Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία, για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια χωρίς προϋπόθεση της προηγούμενης απογραφής τους στον e-ΕΦΚΑ (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας ή σαρανταοκτάωρες) ή οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Υπόχρεος εργοδότης για την απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται, είναι ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοπέδου.

Σε περιπτώσεις ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με  τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. α του Ν. 2972/2001, ΦΕΚ 291 Α’).

Ο κύριος του έργου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε οικοδομικής εργασίας να αναγγείλει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση      e-ΕΦΚΑ την εκτέλεση του οικοδομοτεχνικού έργου (άρθρο 6 Ν. 2972/2001, ΦΕΚ 291 Α’).

Οι κατασκευαστικές εταιρείες όπως και οι εργολάβοι με τις συνεχόμενες αλλαγές που καθημερινά προκύπτουν χρειάζεται να έχουν δίπλα μας ανθρώπους με εμπειρία και εξειδίκευση στον κατασκευαστικό κλάδο. Η λογιστική εταιρεία ACC TAXIS με 30ετή εμπειρία αναλαμβάνει την λογιστική και φορολογική υποστήριξη κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών με ολκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν σε:

  • Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ταυτοτήτων πληρωμής τρεχουσών εισφορών για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.
  • Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
  • Κοστολόγηση τμημάτων
  • Προϋπολογισμοί έργων
  • Μισθοδοσία και ΑΠΔ