Τρόποι διανομής κερδών επιχειρήσεων

Η διανομή κερδών σε επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό οικονομικό γεγονός που αναφέρεται στην διαδικασία κατανομής των κερδών που προκύπτουν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Αυτό επηρεάζει τους μετόχους, τους επενδυτές και τη χρηματοοικονομική υγεία της εταιρείας. Η διανομή αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους, με κάθε έναν από αυτούς να φέρνει νομικές και φορολογικές επιπτώσεις.

Τρόποι Διανομής Κερδών

Μερίσματα

Αποτελούν την κατανομή τμήματος του κέρδους σε μετρητά προς τους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Εξαγορά Μετοχών

Η εταιρεία αγοράζει τις ίδιες της μετοχές από την αγορά, αυξάνοντας έτσι την αξία των υπαρχόντων μετοχών.

Φόρος Μερισμάτων

Η διανομή κερδών επηρεάζεται από φορολογικούς νόμους. Σε πολλές χώρες, τα μερίσματα φορολογούνται σε επίπεδο αποδέκτη, αλλά η φορολογία αυτή διαφέρει ανάλογα με τον τόπο διαμονής του μετόχου.

Επίπτωση στη Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων

Η εταιρεία πρέπει να αξιολογήσει την οικονομική της κατάσταση προτού αποφασίσει για τη διανομή κερδών. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σημασία για τους Μετόχους

Οι μέτοχοι λαμβάνουν κέρδος από τη διανομή, και αυτή μπορεί να είναι μία από τις πηγές εισοδήματός τους.

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η διανομή κερδών επηρεάζει τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας, και η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων είναι σημαντική για την υγεία της επιχείρησης.

Πότε γίνεται διανομή κερδών σε ΑΕ;

Η διανομή κερδών σε μια Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) γίνεται κατά την εξέταση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η διανομή κερδών μπορεί να γίνει σε διάφορες μορφές, όπως:

Μερίσματα: Η εταιρεία μπορεί να διανείμει κέρδη στους μετόχους της σε μορφή μερισμάτων, τα οποία καθορίζονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Η εταιρεία μπορεί επίσης να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, διανέμοντας νέες μετοχές στους μετόχους της ως ανταπόδοση των κερδών.

Αγορά ιδίων μετοχών: Μια άλλη επιλογή είναι η αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία, οι οποίες στη συνέχεια καταστρέφονται, με αποτέλεσμα να μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο και να αυξάνεται η αξία των υφιστάμενων μετοχών.

Διανομή κερδών σε ΟΕ

Η διανομή κερδών σε Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και τα οικονομικά κριτήρια που ισχύουν για αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων. Η διαδικασία διανομής κερδών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων: Η εταιρική συνέλευση των μετόχων της Ο.Ε. εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για να αποφασίσει εάν υπάρχουν κέρδη που μπορούν να διανεμηθούν.

Απόφαση για διανομή κερδών: Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα και τις διαθέσιμες περιθωρίου κερδοφορίας, η συνέλευση των μετόχων λαμβάνει απόφαση για τη διανομή κερδών και το ποσό που θα διανεμηθεί.

Πληρωμή μερισμάτων: Τα κέρδη που αποφασίζεται να διανεμηθούν μπορούν να είναι σε μορφή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κρατικές εισφορές: Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να πληρωθούν κρατικές εισφορές επί της διανομής κερδών, σύμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Εγγραφή στο βιβλίο μετόχων: Η διανομή κερδών πρέπει να εγγραφεί στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, και κάθε μέτοχος λαμβάνει το αντίστοιχο ποσό που του αναλογεί.

Διανομή κερδών σε ΙΚΕ

Η διανομή κερδών σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ακολουθεί ορισμένες διαδικασίες και νομικές υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της ΙΚΕ εξετάζονται από τους μετόχους της στη γενική συνέλευση για να αποφασιστεί εάν υπάρχουν κέρδη που μπορούν να διανεμηθούν.

Απόφαση για διανομή κερδών: Η γενική συνέλευση των μετόχων λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη διανομή κερδών και το ποσό που θα διανεμηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα και τις διαθέσιμες περιθωρίου κερδοφορίας.

Πληρωμή μερισμάτων: Τα κέρδη που αποφασίζεται να διανεμηθούν μπορούν να καταβληθούν ως μερίσματα στους μετόχους της ΙΚΕ, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Καταχώρηση στο μητρώο εταιρειών: Η διανομή κερδών πρέπει να καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών και στα αρχεία της ΙΚΕ, προκειμένου να τηρηθούν οι εταιρικές υποχρεώσεις.

Φορολογία κερδών επιχειρήσεων

Τα κέρδη των επιχειρήσεων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα. Το ποσοστό φόρου που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το επίπεδο των κερδών, και άλλους παράγοντες. Ανάλογα με το νομικό καθεστώς της επιχείρησης, ο φόρος μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής:

Φορολογία Νομικών Προσώπων (ΦΝΠ): Οι νομικές επιχειρήσεις, όπως Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Μονοπρόσωπες (Ε.Π.Ε.Μ.), υπόκεινται σε φορολογία κερδών Νομικών Προσώπωνο οποίος ανέρχεται στο 24%.

Φόρος Εταιρειών (ΦΕ): Η κεφαλαιουχική κερδοφορία των Νομικών Προσώπων φορολογείται με τον Φόρο Εταιρειών.Ο φόρος εταιρειών ανέρχεται στο 24% της κερδοφορίας της εταιρείας.

Φορολογία Ατομικών Επιχειρηματιών (ΦΑΕ): Ο φόρος υπολογίζεται βάσει της ειδικής κλίμακας του φόρου εισοδήματος για τα ατομικά επιχειρηματικά εισοδήματα.

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες φορολογικές εκπτώσεις, ελαφρύνσεις και ειδικά καθεστώτα που μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο επιχείρησης.

Πότε γίνεται η διανομή κερδών σε εργαζόμενους;

Η διανομή κερδών σε εργαζομένους εξαρτάται από την πολιτική και τις πρακτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση. Συνήθως, η διανομή κερδών στους εργαζομένους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως:

Μερίσματα: Ορισμένες εταιρείες διανέμουν ένα ποσοστό των κερδών τους στους μετόχους τους με τη μορφή μερισμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι που είναι και μέτοχοι λαμβάνουν μέρος αυτών των μερισμάτων.

Μπόνους: Ορισμένες επιχειρήσεις προσφέρουν μπόνους στους εργαζομένους τους ως μέρος της πολιτικής ανταμοιβής για την απόδοσή τους ή την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Μετοχές της εταιρείας: Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν μετοχές της εταιρείας στους εργαζομένους τους ως μέρος του πακέτου αμοιβής τους ή ως ανταμοιβή για την αφοσίωση και τη συνεισφορά τους στην επιτυχία της επιχείρησης.

Επιβράβευση απόδοσης: Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν επιβραβεύσεις στους εργαζομένους τους με βάση την απόδοση τους, συνήθως σε μορφή μπόνους ή άλλων μορφών ανταμοιβής.

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες – Acctaxis.gr

Η ACCTAXIS μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία διανομής κερδών, συμβάλλοντας στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Οι λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες μας εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Εάν αναζητάτε για την επιχείρησή σας συνεπή λογιστική υποστήριξη, που εκπληρώνει τις φορολογικές σας υποχρεώσεις αλλά και αξιοποιεί τις ευκαιρίες της νομοθεσίας προς όφελος της επιχείρησής σας, τότε η ACCTAXIS είναι ο κατάλληλος συνεργάτης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος.