Ψηφιακή κάρτα εργασίας ποιοι εξαιρούνται; | Ιούλιος 2024

Με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, για το ζήτημα της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας εργασίας δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τη νέα διαδικασία υποβολής των ψηφιακών ωραρίων και την Απολογιστική Δήλωση η οποία ξεκινά και επίσημα από την 1η Ιουλίου.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στο
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ:

 • οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου (ν. 4354/2015, A176), και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 58, ν. 4808/2021). Η ως άνωεξαίρεση υφίσταται και στις περιπτώσεις φορέων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, οι οποίοι απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ. σε έργα/προγράμματα (λόγου χάρη Ε.Λ.Κ.Ε.) που χρηματοδοτούνται από
  ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους, και οι πάσης φύσεως αποδοχές τους καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 • τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) καθώς και οι
  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, των
  πετρελαιοειδών, των ορυχείων και των ναυπηγείων, όπως αυτοί εξειδικεύονται κάθε
  φορά βάσει ΚΑΔ στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, για το σύνολο των
  δραστηριοτήτων τους ανεξάρτητα αν ο ΚΑΔ αυτός είναι κύριος ή δευτερεύων, και σε
  κάθε περίπτωση εφόσον οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν την κυρίαρχη οικονομικά
  επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη-επιχείρησης γεγονός που αποδεικνύεται
  από το έντυπο Ε3. Ενδεικτικά αναφέρονται ο κλάδος των ναυπηγείων, η εξαίρεση του
  οποίου συμπεριλαμβάνει και παρεμφερείς δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την
  επισκευή και συντήρηση πλοίων, σκαφών, αεροσκαφών κλπ και ο κλάδος των ορυχείων,
  η εξαίρεση του οποίου συμπεριλαμβάνει και παρεμφερείς δραστηριότητες όπως, για
  παράδειγμα, τα λατομεία.
 • οι εργάτες γης
 • οι αλιεργάτες
 • οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα
 • οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία
 • επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό σε τηλεργασία
 • τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά τα υποκαταστήματα ανήκουν σε κλάδους δραστηριότητας (ξενοδοχεία, γυμναστήρια, εστίαση) που δεν εντάσσονται ακόμα στην υποχρέωση της εφαρμογής του μέτρου, δεν έχουν προς το παρόν την υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού της ψηφιακής κάρτας στην παρούσα φάση.
 • επιχειρήσεις όπου εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες όπως αρτοποιείο, ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο το οποίο έχει και τραπεζοκαθίσματα και σερβίρει καφέ, γλυκό, φαγητό εξαιρείται συνολικά από την υποχρέωση να ενταχθεί στην εφαρμογή του μέτρου την 1η Ιουλίου
 • επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ που εντάσσεται μεν στο μηχανισμό ψηφιακής κάρτας, δεν παράγει όμως οικονομική δραστηριότητα γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3, λαμβάνεται υπόψη ο δευτερεύων ΚΑΔ, που αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα. Εφόσον ο δευτερεύων δεν είναι δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ, τότε εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου, για το σύνολο των εργαζόμενων.
 • διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενοι σε θέσεις εποπτείας ή διεύθυνσης για τους οποίους απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης

Για ζητήματα εφαρμογής του μέτρου ψηφιακής κάρτας εργασίας και των εξαιρέσεων επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.