Πότε αμφισβητείται το εισόδημα Ελεύθερων Επαγγελματιών;

Υπό προϋποθέσεις το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορεί να αμφισβητηθεί και να προκύψει χαμηλότερη φορολόγηση.

Με στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για τις διαρκείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που επηρεάζουν τους ελεύθερους επαγγελματίες στο σημερινό άρθρο μας αναφέρουμε τις περιπτώσεις αμφισβήτησης του ελαχίστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις αμφισβητείται το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών;

Σύμφωνα με το άρθρο 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 15

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται άρθρο 28Α ως εξής:

“Άρθρο 28Α

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Άρθρο 28Α, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας καθορίζεται σε ποσό έως 50.000 ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει από το άθροισμα τριών στοιχείων: το μεγαλύτερο εκ των ετησίων μισθών, το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας προσωπικού και το 5% του υπέρβασης του κύκλου εργασιών έναντι του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ο στρατιωτικός, φυλακή, νοσηλεία, αδυναμία άσκησης λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο φορολογούμενος προσκομίζει δικαιολογητικά, και η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την εγκυρότητα των ισχυρισμών. Σε περίπτωση αντικειμενικών λόγων, το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να μειωθεί.

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε καθορισμένους αμείβοντες κατά το άρθρο 12, σε περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 80%, και σε καφενεία με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. Επίσης, ισχύει αναλογικά όταν οι δραστηριότητες περιορίζονται χρονικά.

Η διαδικασία ελέγχου και τα κριτήρια μείωσης του εισοδήματος καθορίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή”.

Στην ACCTAXIS είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να κατανοήσουν την οικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους, με την προετοιμασία των κατάλληλων αναφορών πληροφόρησης, με χρήση ιδιαίτερα προηγμένων τεχνολογιών.

Η ACCTAXIS προστατεύει την επιχειρηματικότητα από πιθανούς φορολογικούς κινδύνους και τη βοηθά να αποκομίζει οικονομικά οφέλη. Η ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η αξιοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων βοηθά τους πελάτες μας στη σταθεροποίηση της δραστηριότητας τους και τους υποστηρίζει στην ανάπτυξη τους.

Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε μία ατομική επιχείρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ACCTAXIS συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.