Μετάβαση από Πενθήμερη σε Εξαήμερη Εργασία

Η μετάβαση από πενθήμερη σε εξαήμερη εργασία εργαζομένου και ο τρόπος που πρέπει να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ είναι το θέμα του σημερινού μας άρθρου.

Ένας υπάλληλος εργάζεται σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, καλύπτοντας 40 ώρες την εβδομάδα. Δεν πραγματοποιεί υπερεργασία ή υπερωρία κατά τις ημέρες του πενθημέρου. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη να εργαστεί κάποια Σάββατα για 4 ώρες, ένα ή δύο Σάββατα τον μήνα.

Ορθός και Νόμιμος Τρόπος Δήλωσης του Ωραρίου Εργαζομένου

Δήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας: Για να αποφύγει η επιχείρηση τη μετατροπή της σύμβασης σε εξαήμερη απασχόληση, μπορεί να υποβάλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4 «Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός», το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα της αλλαγής και πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τον εργαζόμενο.

Προσαρμογή Ωραρίου Εργασίας: Μια πιθανή λύση είναι η τροποποίηση του ωραρίου ώστε ο υπάλληλος να εργάζεται λιγότερες ώρες κάποιες ημέρες της εβδομάδας και να καλύπτει τις ώρες του Σαββάτου χωρίς να υπερβαίνει τις 40 ώρες συνολικά. Για παράδειγμα, αντί για Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μπορεί να εργάζεται Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00 και το Σάββατο 08:00-13:00.

Νομιμότητα και Αποδοχές

Αποδοχές για Εργασία Σαββάτου: Αν η επιχείρηση επιλέξει την εξαήμερη εργασία, η εργασία το Σάββατο δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση, εκτός αν υπερβαίνει το 40ωρο. Σε περίπτωση εργασίας το Σάββατο χωρίς μεταβολή της σύμβασης, η αμοιβή πρέπει να προσαυξάνεται κατά 30% σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010.

Επιπλέον Προβλέψεις: Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργατική νομοθεσία και να ενημερώνεται η Επιθεώρηση Εργασίας.

Προσθήκη Όρου στη Σύμβαση

Σύμβαση Εξαήμερης Απασχόλησης: Αν η επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει την ευελιξία της απασχόλησης, μπορεί να προσθέσει στη σύμβαση έναν όρο που να επιτρέπει την εργασία το Σάββατο όταν υπάρχει ανάγκη, χωρίς σταθερή βάση. Ένας πιθανός όρος θα μπορούσε να είναι: “Ο εργαζόμενος συμφωνεί να εργάζεται επιπλέον ώρες κατά το Σάββατο, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον εργοδότη, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.”

Νομικές Διατάξεις για την εναλλαγή μεταξύ πενθήμερης και εξαήμερης εργασίας

Διατάξεις Εργασίας: Σύμφωνα με την παρ. 2 της υπ’ αριθ. 42815/769/2017 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, η εναλλαγή μεταξύ πενθήμερης και εξαήμερης εργασίας δεν απαγορεύεται, αλλά μπορεί να δημιουργήσει νομικά ζητήματα σχετικά με την υπερεργασία και τις διατάξεις της κανονικής άδειας.

Ποινές και Κυρώσεις: Η απασχόληση σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωμένο στον πίνακα προσωπικού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση θεωρείται παράβαση και υπόκειται σε διοικητικές κυρώσεις.

Συμπερασματικά, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει μεταξύ της σταθερής εξαήμερης εργασίας ή της προσαρμογής του ωραρίου εντός της πενθήμερης εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τηρεί τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και αποφεύγει την παράνομη εργασία.

Για περισσότερη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση μισθοδοσίας σας επικοινωνήστε μαζί μας!