Αλλαγή βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά

Στην περίπτωση που μία ατομική επιχείρηση εντάχθηκε οικειοθελώς σε διπλογραφικά βιβλία Γ’ κατηγορίας μπορεί να επιστρέψει σε απλογραφικά;

Υπό προϋποθέσεις ναι. Και όταν λέμε υπο προϋποθέσεις θα πρέπει να εξαταστεί το ύψος του τζίρου της ανά έτος, αλλά και η δραστηριότητά της.

Για την αλλαγή διπλογραφικών βιβλίων σε απλογραφικά, όσον αφορά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, σχετικές είναι η παρ. 10 του άρθρου 64  του Ν.4172/2013, η ΠΟΛ. 1147/2018 και η Ε. 2104/2019 όπου γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση των μην διανεμηθέντων κερδών.  Οι ατομικές επιχειρήσεις όμως που δεν έχουν κέρδη δεν γίνεται αναφορά για τη διανομή κερδών.

Για την ατομική επιχείρηση που επιθυμεί να αλλάξει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις), ως υποχρέωση προκύπτει η δήλωση της μεταβολής στο μητρώο.

Σχετικά, στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.4987/2022 ορίζεται:

«3. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Ειδικά ο φορολογούμενος που είναι υποκείμενος στον Φ.Π.Α., για τη μεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση μετάταξης μέσα στην ίδια ανωτέρω προθεσμία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Κώδικα Φ.Π.Α.. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της.».

Ακόμα, στην παρ.1 του άρθρου 7 της ΠΟΛ. 1006/2014 αναφέρεται:

«1. Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, υποχρεούνται, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τις μεταβολές που αφορούν στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας τους καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός τριάντα (30) ημερών, από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται.

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» συμπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή» και συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας.».

Λογιστικές υπηρεσίες & ειδικές λύσεις για ατομικές επιχειρήσεις | ΑCCTAXIS

Αν είστε ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης και θέλετε να επιστρέψετε σε απλογραφικά βιβλία επικοινωνήστε μαζί μας. Στην ACCTAXIS έχουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.