3 εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών

1. Βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους ως 28%

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει τη δυνατότητα για επαναδιαπραγμάτευση των οφειλών με τους πιστωτές σας, μειώνοντας το χρέος σας έως και 28%. Το όφελος της ένταξης σε αυτόν τον μηχανισμό περιλαμβάνει:

Αναστολή Αναγκαστικών Μέτρων: Η ένταξη σας στον μηχανισμό θα οδηγήσει στην αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, όπως πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε τη συμφωνημένη ρύθμιση.

Δόσεις Αποπληρωμής: Θα έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε τις οφειλές σας σε έως και 240 δόσεις για τα χρέη σας προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και έως και 420 δόσεις για τα χρέη σας προς χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Διαγραφή Χρεών: Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα μερικής διαγραφής χρέους.

Υποβολή Αίτησης: Όλοι οι οφειλέτες με χρέη πάνω από 10.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%.

Περιορισμοί στην Υπαγωγή: Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στον μηχανισμό για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, ή έχουν παρέλθει λιγότερο από 12 μήνες από την προηγούμενη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού.

Συνολικά, ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει μια ευέλικτη λύση για τη διαχείριση των οικονομικών δυσκολιών σας, με μείωση του χρέους και αναστολή των αναγκαστικών μέτρων.

2. Εξυγίανση οφειλών επιχειρήσεων

Η διαδικασία εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων αποτελεί ένα νέο καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών, που παρέχει στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα με τρόπο οργανωμένο και δομημένο. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστική για την εξυγίανση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, επιτρέποντας τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους πιστωτές τους.

Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι εξειδικευμένος και εγγεγραμμένος σε ειδικό μητρώο, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την αξιοπιστία της ανάλυσης.

Μετά την ανάλυση αυτή, καταρτίζεται μια χρηματοοικονομική έκθεση και ένα σχέδιο συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές προς τους πιστωτές, και τις προτεινόμενες λύσεις για τη ρύθμιση αυτών των οφειλών.

Έπειτα, οι πιστωτές αξιολογούν το σχέδιο αυτό και ψηφίζουν υπέρ ή κατά της έγκρισής του. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών υπερψηφίσει το σχέδιο, τότε υποβάλλεται αίτηση εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσιεύεται μια περίληψη αυτής της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Με την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστή, αυτή γίνεται νομικά δεσμευτική για όλους τους πιστωτές, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία στον οφειλέτη από τα μέτρα εκτέλεσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης με έναν οργανωμένο και νομικά ασφαλή τρόπο.

3. Ρύθμιση οφειλών μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας

Το νομικό πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας πηγάζει από τον Νόμο 4224/2013, το άρθρο 39 του Ν. 4818/2021, και την απόφαση ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, αυτό το θεσμοθετημένο πλαίσιο αποτελεί τον οδηγό για την εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζει γενικές αρχές συμπεριφοράς και επιδιώκει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας δέσμευσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα οφέλη ή οι συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισμού.

Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, και δάνεια με πολλαπλούς πιστωτές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν καλύπτει συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν επιτύχουν κοινή αποδεκτή λύση μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, τα δικαστήρια αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα, με τη δυνατότητα για τον δανειολήπτη να ζητήσει τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δανειοληπτών, πρωτοφειλετών, συνοφειλετών, και εγγυητών, που έχουν συμβάσεις για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι δυνατές λύσεις περιλαμβάνουν προσωρινές ή οριστικές ρυθμίσεις οφειλών, όπως επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, μείωση δόσεων, ή ακόμα και διαγραφή μέρους του χρέους.

Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να αναστείλει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων σε περιπτώσεις όπως η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλής ή η κήρυξη πτώχευσης του δανειολήπτη. Επίσης, ο δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, παρέχοντας την απαιτούμενη πληροφορία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του.

Ρύθμιση οφειλών – Acctaxis.gr

Στην Acctaxis μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε τα χρέη σας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνει η νομοθεσία. Πάρτε τον έλεγχο των οικονομικών σας και συνεχίστε το ταξίδι σας στο επιχειρείν χωρίς χρέη.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα σας καλέσουμε για να εξετάσουμε τις δυνατότητες επίλυσης του ζητήματός σας.